Hořicko - Školy - Speciální školy v Hořicích Sobota 13. července 2024 
Školy
 Mateřské školy
 mateřská škola Ostroměř
 Střední školy a učiliště
 Umělecké školy
 Základní školy


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Speciální školy v Hořicích

Ve Speciálních školách Hořice jsou nyní vzdělávány i děti s těžším zdravotním postižením. V přípravném stupni pomocné školy mohou být děti v rozsahu až tří let připravovány na další školní výuku. Výuka je vedle rozvoje rozumových schopností zaměřena na rozvoj řeči i jiné komunikace, hrubé i jemné motoriky, rozvoj zrakového, sluchového, hmatového vnímání. Děti s mentálním postižením budou pak dále podle svých možností vzdělávány ve zvláštní nebo pomocné škole. Děti s tělesným postižením, smyslovým postižením či s poruchou řeči pak mohou být integrovány do běžných základních škol.

Cílem zvláštní školy je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na vstup do odborného učiliště či praktické školy, v některých případech i středního odborného učiliště, aby tam získali odbornou přípravou vědomosti a dovednosti potřebné k výkonu kvalifikovaného povolání. Absolventi získávají základní poznatky ze všeobecně vzdělávacích předmětů, schopnost přinejmenším sociálně únosného vyjadřování ústní i písemnou formou, potřebné pracovní návyky a podle svých předpokladů rozvíjejí zručnost a fyzickou zdatnost. Výuka probíhá v malém třídním kolektivu /8-12 žáků/, pod vedením speciálních pedagogů, rozsahem i tempem práce jsou zohledňovány nižší rozumové schopnosti dětí tak, aby zbytečně nedocházelo ke stálému pocitu neúspěšnosti. Děti mají možnost se účastnit různých soutěží a úspěšné umístění jednotlivců i školy jim dodává zdravé sebevědomí. Je tím tak sníženo nebezpečí následných poruch chování, neuróz, narušeného vztahu k okolí, které právě u dlouhodobě neúspěšných žáků bývá častým následkem.

Cílem pomocné školy je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady dětí a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi, návyky, které jim umožní, aby se v maximálně možné míře zapojily do společnosti. O tom nerozhoduje pouze úroveň jejich rozumových schopností a kvalita jejich vědomostí a dovedností, ale také jejich vztah k ostatním lidem, jejich schopnost komunikovat a navazovat osobní vztahy a v neposlední řadě i jejich vlastnosti, povahové rysy a úroveň jejich chování. Komunikační schopnosti jsou nezbytným předpokladem sociální integrace. 

Zařazení dítěte do speciální školy je důležitým krokem v životě dítěte i jeho rodiny. Nedochází k němu bez závažných důvodů, a musí být doporučeno buď pedagogicko psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem. Je také možné využít diagnostický pobyt dítěte ve speciální škole v délce dva až šest měsíců. O zařazení žáka do speciální školy rozhoduje ředitel speciální školy se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Pokud má dítě na základní škole dlouhodobé problémy ve výuce a jeho rozumové schopnosti jsou jen lehce snížené, je časté, že rodiče požadují individuální plány výuky, speciální péči. Možnosti, které má vyučující základní školy, jsou omezené počtem žáků i časem, který může takovému dítěti věnovat při vyučování. Musí obracet svou pozornost hlavně na děti, které zvládají učivo v normálním rozsahu i čase. Odpolední doučování, nepřiměřeně náročná domácí příprava pak dítě natolik vyčerpává, že se vytváří bludný kruh nechuti ke škole a vzdělávání. Zde stojí za zvážení právě možnost zařazení dítěte do speciální školy. Výsledné základní vědomosti nejsou sice v takové šíři, ale bezpečněji osvojené bez každodenního stresu a obav z neúspěchu a zbude čas i pro záliby, hry, radosti. Možností vyučit se řemeslu je pro naše absolventy dost. 

Případné dotazy o možnostech vzdělávání ve Speciálních školách Hořice rádi zodpovíme.


Mgr. R. Hubáčková
Speciální školy, Hořice, Husova 11
tel.: 493 623 089