Hořicko - Úřady - Zápis z jednání komise Pátek 14. června 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
6.9.2003 - Jan Sezima
Zápis z jednání komise

ZÁPIS
z jednání komise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu Rady města Hořice, 
konané ve středu 3. září 2003


Přítomní dle presenční listiny :
Jan Sezima, PhDr. Oldřiška Tomíčková, Mgr. Václav Bukač, František Tomášek, Mgr. Hana Richtermocová, Ing. Jan Vaníček, Šárka Kobrová
Omluvení : Mgr Jan Bílek, ak. Soch. Dagmar Štěpánková, Zdena Vaškovová

Program :
1/ Informace o průběhu prací na propagačních materiálech města
2/ Žádost obč. sdružení Arché o grant na uspořádání filmového festivalu Hořický filmový víkend
3/ Informační turistické mapy města 
4/ Náměty členů komise, různé, závěr

Komise schválila program jednání a ověřovatelku zápisu, kterou byla navržena PhDr. Oldřiška Tomíčková

Ad 1) Členům komise byl předán materiál s návrhy na zlepšení služeb v oblasti cestovního ruchu v Hořicích , vypracovaný M. Bekrovou. Ing. Vaníček informoval přítomné o průběhu prací na propagačních materiálech města.

Ad 2/ Pracovnice odboru kultury Šárka Kobrová informovala komisi o žádosti o grant pro Občanské sdružení Arché na uspořádání filmového festivalu Hořický filmový víkend. Komise doporučuje tuto akci podpořit, avšak vzhledem k tomu, že se koná ještě před uzávěrkou (30.9.) je nutné tuto věc projednat v radě jako výjimku.

Ad 3/ V diskusi byly projednány následující připomínky a návrhy :

- Dle informace Fr. Tomáška byl již ve stavební komisi projednán návrh na rozšíření zájmové oblasti pro umístění soch z případných příštích sympozií do třešňovky za ulici Luční, podél cesty k Lomu U sv. Josefa a dále po hřebenu Chlumů k Věži samostatnosti. Jedná se o velmi atraktivní území, kterým procházejí již nyní používané vycházkové trasy. Vzniklá „klidová zóna“ by mohla sloužit po nezbytných úpravách i pro potřeby blízkého domova důchodců.
- V majetku dědiců A.Jilemnického je písemná pozůstalost tohoto významného regionálního dějepisce, která byla muzeu nabídnuta k odkoupení. Bylo by vhodné tuto pozůstalost prozkoumat a případně odkoupit do sbírek Městského muzea. 
- Pro zkvalitnění nabídky pro turisty a návštěvníky města by bylo vhodné navrhnout projekt hořické naučné stezky ( případně místní cyklotrasy), propojující městské památky a zajímavosti, doporučit objekty vhodné k označení a navrhnout potřebné informační materiály. Vypracovat generel informačního systému města, zahrnující veškeré stávající značení turistických tras a cyklotras, směrové ukazatele, orientační body, venkovní mapy apod. a navrhnout definitivní řešení celého systému. Dále zajistit výrobu cca 6 ks orientačních map s propagací města ( podrobnosti řešení byly předány místostarostce Mgr. Haně Richtermocové)
- Ve veřejných prostorách budovy radnice by bylo vhodné instalovat stálou expozici fotografií o historii a současnosti města
- Dlouhodobě je diskutována potřeba vydat obsáhlejší publikaci o městu Hořice. Bylo by vhodné svolat na toto téma schůzku, vybrat realizační tým a případného dodavatele. Při přípravě rozpočtu města na rok 2004 pak vyčlenit potřebnou částku.
- Pro přípravu řešení havarijního stavu areálu budov hořického muzea je třeba aktualizovat již v minulosti zpracovanou dokumentaci a navrhnout studii využití všech prostor a přilehlého pozemku.
- Pro racionálnější využívání prostředků na opravy památek a jejich využití v cestovním ruchu by bylo vhodné vytvořit za tímto účelem fond, jehož příjmy by byly příspěvky města, granty a účelové dotace, příjmy z hracích automatů, ubytovací poplatky, sponzorské dary apod.) 
- Dle informace odboru kultury nestojí již po konzultaci s památkáři nic v cestě zadání projektu na opravu bazénu u sochy Jana Husa. 

USNESENÍ :
Komise schvaluje :
- program jednání
- PhDr. Oldřišku Tomíčkovou jako ověřovatelku zápisu

Komise bere na vědomí :
- návrhy a doporučení Městského informačního centra pro zlepšení (nejen) cestovního ruchu v Hořicích
- informaci Ing. Vaníčka o průběhu práce na informačních materiálech města
- informaci odboru kultury o žádosti o grant Občanského sdružení Arché

Komise doporučuje :
- zanést do návrhu 3. Změny ÚPSÚ Hořice změnu určení pozemků třešňovky za ulicí Luční a pozemků přiléhajících k cestám k Lomu U sv. Josefa a dále po hřebeni Chlumů k Věži samostatnosti za účelem vytvoření klidové zóny a místa pro instalaci soch z dalších sympozií
- prozkoumat a případně odkoupit písemnosti z pozůstalosti A. Jilemnického do sbírek muzea
- navrhnout projekt hořické naučné stezky (cyklotrasy) včetně potřebných informačních materiálů a označení významných míst
- vypracovat generel informačního systému města
- zajistit výrobu 6 ks turistických map s propagací města 
- instalovat ve veřejných prostorách budovy radnice stálou expozici fotografií o historii a současnosti města
- zahájit jednání ve věci vydání publikace o městu Hořice, stanovit realizační tým a vybrat dodavatele. V rozpočtu na rok 2004 vyčlenit na realizaci této akce potřebnou částku.
- při přípravě rozpočtu na rok 2004 vytvořit Fond údržby a obnovy památek a jejich využití v cestovním ruchu.
- zajistit zpracování studie využití všech prostor budov hořického muzea pro potřeby aktualizace nebo nového zpracování projektu.
- zadat zpracování projektu na opravu bazénu u sochy Jana Husa 


Zapsal : Jan Sezima

Ověřila : PhDr. Oldřiška Tomíčková