Hořicko - Úřady - Co podpoří kulturu a cestovní ruch? Pátek 24. května 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
17.2.2003 - Městský úřad
Co podpoří kulturu a cestovní ruch?

Zápis z jednání komise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu Rady města Hořice, konaného ve středu 22. ledna 2003


Přítomni:
Jan Sezima, Mgr. Václav Bukač, Mgr. Hana Richtermocová, PhDr. Oldřiška Tomíčková,
Mgr. Jan Bílek, Mgr. Jan Petera, Zdena Vaškovová, Ing. Jan Vaníček

Omluveni:
ak. soch. Dagmar Štěpánková

Schůzi zahájil a řídil její předseda Jan Sezima, zapisovatelkou byla zvolena PhDr. Oldřiška Tomíčková, ověřovatelem zápisu Mgr. Václav Bukač.

1. Zahájení, seznámení se základními principy práce komise (Jan Sezima)
Komise je zřizována jako poradní orgán rady města. Jejím úkolem je poskytování vyžádaných stanovisek k problematice kultury, ochrany památek a rozvoje cestovního ruchu pro jednání rady města a MZ a navrhování priorit u investic a dotací v téže oblasti, dále spolupráce s odborem kultury při přípravě dlouhodobější koncepce rozvoje města v dané oblasti a stanovení dílčích cílů pro její naplňování a podávání návrhů a připomínek pro jednání rady města a MZ v otázkách kultury, památkové péče a rozvoje cestovního ruchu.

2. Představení vedoucího odboru školství a kultury MÚ v Hořicích Ing. Jana Vaníčka
Členům komise byl představen vedoucí odboru školství a kultury MÚ v Hořicích Ing. Jan Vaníček.

3. Seznámení s hlavními záměry a cíli práce úseku kultury MÚ v minulém období a informace o rozpracovaných projektech (Zdena Vaškovová)
Přítomní byli seznámeni s činností úseku kultury v minulém období a s rozpracovanými projekty, z nichž největší je restaurování a znovuosazení Mariánského sloupu. Bylo rozhodnuto věnovat příští zasedání komise otázkám rozvoje cestovního ruchu se zaměřením na činnost MIC, zlepšení propagace města a možnosti využití grantů krajského úřadu. Zároveň bylo rozhodnuto přizvat k jednání Františka Tomáška za regionální sdružení Podzvičinsko a Michaelu Bekrovou, vedoucí MIC.

4. Vytvoření kalendáře významných kulturních, turistických, společenských a dalších akcí a výročí v našem městě v r. 2003 (členové komise)
J. Sezima předložil předběžný kalendář nejdůležitějších kulturních, sportovních a turistických akcí v r. 2003, který bude doplněn dalšími údaji. 

5. Informace o grantech Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče a doporučení ke zpracování příslušných projektů k jejich čerpání (Jan Sezima)
J. Sezima informoval o připravovaných grantech Královéhradeckého kraje a možnostech jejich využití. Město by mohlo využít grantů určených na péči o movité a nemovité kulturní památky (mariánský sloup), dále na rozvoj profesionálních a neprofesionálních uměleckých aktivit (festivaly, sochařské symposium apod.) a grantů na podporu publikační činnosti (připravovaná kniha o hořickém symposiu). Další finanční prostředky by bylo možno získat z grantů v oblasti strategického plánování a investic.

6. Navržení grantových okruhů pro městem podporované aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu a doporučení akcí s přímou podporou města (Jan Sezima, členové komise)
Komise navrhuje radě vypsat tři grantové programy na podporu rozvoje aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu:

 • Podpora kulturních akcí a projektů

 • Podpora činnosti kulturních spolků a souborů s důrazem na využití volného času mládeže

 • Podpora publikační činnosti a místních periodik

7. Plán práce komise v prvním pololetí 2003 (Jan Sezima, členové komise)
Komise si klade za cíl v příštím období zmapovat na základě výročních zpráv podmínky činnosti jednotlivých kulturních zařízení města a jejich perspektivy a pokusí se ve spolupráci s odborem kultury zpracovat dlouhodobější koncepci rozvoje kultury a cestovního ruchu. Pro financování kulturních aktivit chce komise více než dosud využívat možností grantových programů.

8. Diskuse, závěr
Na návrh J. Sezimy bylo diskutováno o zakoupení objektu hořického pivovaru městem a možnostech jeho dalšího využití pro prezentování tradičního dobývání a zpracování kamene. S podporou kraje a s využitím evropských grantů by zde bylo možno vybudovat kulturní centrum nadnárodního významu, jež by výrazným způsobem napomohlo rozvoji cestovního ruchu i zhodnocení kamenného kulturního dědictví našich předků. 

Usnesení:
Komise bere na vědomí:

 • zprávu J. Sezimy o pracovní náplni komise

 • zprávu o činnosti úseku kultury v předchozím období

 • zprávu J. Sezimy o připravovaných grantech Královéhradeckého kraje

Komise doporučuje radě města:

 • podrobnější zpracování a optimalizaci návrhu rozpočtu odboru školství a kultury v části týkající se památkové péče, činnosti MIC a propagace města

 • vypracování kalendáře významných kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě

 • vytipovat využitelné grantové okruhy krajského úřadu a ministerstev a zajistit rámcovou přípravu projektů

 • vypsat následující grantové programy města :

 1. podpora kulturních akcí a projektů
  cíl programu:
  rozšířit kulturní nabídku v Hořicích zvláště v oblasti alternativní kultury, podpořit festivaly, přehlídky a významné projekty v oblasti umění, konané na území města

 2. podpora činnosti kulturních spolků a souborů
  cíl programu: podpořit rozvoj a prezentaci zdejších kulturních spolku a souborů a napomáhat vytváření podmínek pro zapojení mládeže do této činnosti

 3. podpora publikační činnosti a místních periodik
  cíl programu: podpořit rozvoj publikační činnosti, zejména místních periodik a prací tematicky zaměřených na Hořice

 • opětovně zahájit jednání o zakoupení objektu pivovaru jako důležitého materiálního předpokladu k získání podpory z dobře dotovaných fondů určených pro regionální rozvojové programy (regionální informační centrum a centrum výtvarné kultury využívající místní kamenické tradice a mimořádné koncentrace kvalitních sochařských osobností v kraji). 


Komise schvaluje:

 • plán práce komise v roce 2003

 • zaměřit program příští schůzky na činnost MIC a rozvoj cestovního ruchu a přizvat k jednání Michaelu Bekrovou a Františka Tomáška

 • termín konání příští schůzky 19. února 2003

Zapsala: O. Tomíčková
Ověřil: V. Bukač