Hořicko - Úřady - Zápis a usnesení č.2/2003 Středa 17. dubna 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
28.2.2003 - Městský úřad
Zápis a usnesení č.2/2003


Zápisy a usnesení zastupitelstva za rok 2003

Zápis č.2/2003 z jednání zastupitelstva města v Hořicích
dne 24.února 2003

Přítomni: dle presenční listiny, přítomno 21 členů
Omluven: od 19.00 hod. pan Sezima
Návrhová komise schválena ve složení: Mgr.J.Kotrbáček, JUDr.J.Jílek
Ověřovatelé zápisu: Mgr.H.Richtermocová, Ing.J.Samek
Zapisovatelka: V.Hátlová

Zasedání zahájil a řídil starosta pan Mgr.Ladislav Vrba. Seznámil přítomné s programem jednání.

Program jednání:

1/ Rozpočet města na rok 2003.
2/ Výsledky hospodaření a vyhodnocení práce organizačních složek města.
3/ Různé.
4/ Připomínky členů MěZ.
5/ Připomínky občanů.
6/ Usnesení.

Návrh na doplnění programu - do bodu různé doplnit bod "zrušení předkupního práva" - jednomyslně odsouhlaseno. Program jednání byl po doplnění jednomyslně schválen.
Kontrola minulého zápisu - zápis byl jednomyslně odsouhlasen. Úkoly z minulého jednání byly splněny.

ad 1/ Návrh rozpočtu města na rok 2003:

Písemnou zprávu doplnil pan starosta. Zápis z jednání finančního výboru přečetl pan Doležal.
Ing.Šedivý - navrhuje zapracovat do rozpočtu příspěvek pro děti prvních tříd v částce 90 tis.Kč - odsouhlaseno (16 pro, 5 se zdrželo). Dále navrhuje vrátit finanční příspěvek vlastníkům bytů v čp.1664-1666 na AT stanice - neschváleno (3 pro, 10 proti, 8 se zdrželo).
Ing.Bartoš - navrhuje převést příspěvek na chirurgickou ambulanci ve výši 600 tis. Kč do rezervy neinvestičních nákladů. Tato částka může být použita až po provedené kontrole hospodaření nemocnice (dozorčí rada) - neschváleno (7 pro, 10 proti, 4 se zdrželi).
Posílit o 500 tis. Kč výdaje za výkup pozemků v Šalounově ulici na úkor rezervy investičních výdajů - odsouhlaseno (20 pro, 1 se zdržel).
Posílit o 100 tis. Kč výdaje na projekty, zejména komunikací na úkor rezervy investičních výdajů - odsouhlaseno (20 pro, 1 se zdržel).
Převést výdaje na osobní automobil do fondu rezerv investičních výdajů - neodsouhlaseno (1 pro, 12 proti, 8 se zdrželo).
Snížit kapitolu Městský úřad - osobní a věcné výdaje o 300 tis.Kč a pře- vést do fondu rezerv - neodsouhlaseno (9 pro, 6 proti, 6 se zdrželo).
Ing.Šedivá - požaduje předložení materiálu, jak je nakládáno s odpady ve městě. Dotace na Smetanovy sady.
Pan Lhota - navrhuje do investičních výdajů zařadit 150 tis.Kč na opravu vjezdu do firmy Domek u nádraží - odsouhlaseno (12 pro, 9 proti) za před- pokladu realizace prodeje městského pozemku min.za 100 tis. Kč, 50 tis. poskytne firma formou daru.
Ing.Samek - snížit částku v řádku 2 neinvestiční výdaje o 350 tis. Kč a o tuto částku zvýšit řádek 33 úpravy veřejných sportovních zařízení - od- souhlaseno ( 11 pro, 7 proti, 3 se zdrželi).
Pan Sezima - návrh na odkoupení budov bývalého pivovaru. Navrhuje snížit kupní cenu na 2 mil.Kč a pověřit starostu jednáním v tomto směru - koupě pivovaru byla zamítnuta (12 pro zamítnutí, 8 proti, 1 se zdržel).
Návrh finančního výboru - výdaje na kulturu zvýšit o 500 tis. Kč a tyto peníze použít na opravu soch v Hořicích - odsouhlaseno (18 pro, 3 se zdrželi).
Návrh rozpočtu se zapracováním odsouhlasených návrhů - jednomyslně schválen.
Použití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů v roce 2003 na údržbu kulturních památek (Mariánský sloup, kašna na náměstí) a na dokončení obnovy zeleně ve Smetanových sadech - jednomyslně odsouhlaseno.
Zřízení fondu podpory kultury - MěZ schvaluje zřízení peněžního fondu podpory kultury - jednomyslně odsouhlaseno.
Zastupitelstvo města jednomyslně schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na financování stavby "Sdružený sportovní areál Hořice - I.etapa" ve výši 20 mil. Kč se lhůtou splatnosti k 31.10.2007. Současně schvaluje sjednanou pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,95 % p.a. a formu splácení jistiny úvěru pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 408 000,- Kč.

ad 2/ Zprávy organizačních složek města :

Písemné zprávy předložily organizační složky - Pečovatelská služba, Městská policie - MěZ ukládá starostovi města projednat s velitelem MěP zveřejnění jmen strážníků a jejich obvodů a zahájení činnosti těchto stráž- níků ve věci pořádku ve svých obvodech (úklid chodníků apod.). Městská knihovna, Městské muzeum.
MěZ bere zprávy na vědomí.
Do příštích zpráv organizačních složek města doplnit ekonomické vyhodnocení činnosti.
Zprávy odborů Městského úřadu:
Návrh ing.Bartoše - zahájit činnost na třetím dodatku územního plánu - - jednomyslně odsouhlaseno.
Zpráva hospodářsko správního odboru - ing.Bartoš navrhuje vypracovat novou vyhlášku o nájmu z nebytových prostor - odsouhlaseno (19 pro, 2 se zdrželi).
MěZ bere na vědomí zprávy o činnosti odborů MěÚ.

ad 3/ Různé:

a) Návrh na složení komisí - ing.Šedivý - navrhuje posílit finanční výbor o pana Gustava Lubicha, pan Šmatolán navrhuje dalšího ing.Františka Kříže - 20 pro, 1 se zdržel.
Ing.Šedivá navrhuje do příštího jednání MěZ připravit rozšíření školské komise o členy z řad veřejnosti.
MěZ bere na vědomí složení komisí a výborů.
b) Zpráva předsedy Spolku rodáků a přátel města Hořice v Praze o činnosti za rok 2002 - písemnou zprávu doplnil pan Václav Svoboda.
MěZ bere zprávu na vědomí a ukládá radě města jednat se sportovní komisí a Spolkem rodáků na přípravě akce 140 let sportování v Hořicích.
c) Stav investičních akcí dle rozpočtu města za rok 2002 ke dni 31.12.2002 - MěZ bere na vědomí.
d) Investiční akce prováděné v současné době - od 1.1.2003 - MěZ bere na vědomí.
e) Prodej nemovitostí:
MěZ schvaluje (20 pro, 1 proti)odprodej částí parcel
Prodej parc.č. 3457/1, 3457/5,3457/6, 3457/9, 3457/10, 3457/113457/12, 3457/13, 3457/14, 3457/15, 3457/16 o celkové výměře 6110 m2 - staženo z programu, nutno přepracovat.
Směna části poz.parc.č. 251/13 o předpokládané výměře cca 250 m2 a části poz.parc.č. 44/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Libonice za část poz.parc.č. 33/1 o stejné výměře v k.ú. Libonice - jednomyslně odsouhlaseno.
Směna - převod pozemků mezi městem Hořice a Královéhradeckým krajem, město převede na kraj - převod stavby MK s příslušenstvím - část ul. ČSA od křižovatky ul.Sladkovského po křižovatku nám. Jiřího z Poděbrad s délkou dle uzlového nového staničení 0,106 m, která bude zařazena do silniční sítě jako část silnice II/300 v Hořicích a silniční pozemek parc.č. 2506/1 silnice o výměře 811 m2 - jednomyslně odsouhlaseno.
Směna - kraj převede na město - převod stavby silnice - část ul.Husova od křižovatky ul.Žižkova po křižovatku ul.Havlíčkova s délkou úseku dle uzlového staničení 254 m, která bude vyřazena ze silniční sítě a zařazena do sítě MK ve správě města Hořice - jednomyslně odsouhlaseno.
Směna a koupě poz.parc.č. 368/3, poz.parc.č. 3457/9, poz.parc.č. 3457/12 a poz.parc.č. 2601/5 za poz.parc.č. 375/5, poz.parc.č. 415/5 a poz.parc.č. 375/3 - staženo z programu, jednat o ceně.
Koupě části poz.parc.č. 1029/10 o předpokládané výměře 250 m2, kupní cena 500,- Kč/m2 - jednomyslně odsouhlaseno.
Zrušení předkupního práva - MěZ schvaluje (19 pro, 1 se zdržel) zrušení předkupního práva na poz.parc.č.625/12 pro město Hořice.
f) Půjčky z FRB - MěZ jednomyslně odsouhlasilo půjčky z FRB panu Pavlu Kubištovi ve výši 140 000,- Kč a panu Jaroslavu Adlofovi ve výši 50 000,- Kč.


ad 3/ Připomínky členů MěZ:

Ing.Šedivý - opravit kanál na křižovatce Harantova a Švajdlerova ulice 16 pro, 5 se zdrželo.
Požaduje pro kontrolní výbor zápisy z MěZ a usnesení MěR za minulé volební období do 14 dnů - 16 pro, 4 se zdrželi
Usnesení z rady - po každé radě - 14 pro, 6 se zdrželo.
Požaduje svolat pracovní schůzku MěZ ohledně soudních sporů města - 6 pro, 10 proti, 4 se zdrželi.
Požaduje předložit předpoklad provozních nákladů sportovního centra u kotelny - 5 pro, 10 proti, 5 se zdrželo.
Ing.Bartoš - navrhuje usnesení - ukládá starostovi připravit do příštího zasedání zprávu o vedených soudních sporech města

ad 4/ Připomínky občanů:

Pan Dvořák - zapomíná se na satelitní obce.
JUDr.Jílek - stěžuje si na špatný zimní úklid chodníků po městě.

ad 5/ Usnesení.

Zapsala: V Hátlová
Ověřovatelé zápisu:
Mgr.Hana Richtermocová
Ing.Jiří Samek
starosta


Usnesení č.2/2003 z jednání zastupitelstva města v Hořicích
dne 24.února 2003

MěZ schvaluje:

1/ Zápis z minulého jednání MěZ.
2/ Program jednání.
3/ Rozpočet města na rok 2003 se zapracováním připomínek.
4/ Použití výtěžku z provozu výherních hracích automatů v roce 2003 na údržbu kulturních památek a obnovu zeleně ve Smetanových sadech.
5/ Zřízení peněžního fondu podpory kultury.
6/ Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na financování stavby "Sdružený sportovní areál Hořice - I.etapa" ve výši 20 mil. Kč se lhůtou splatnosti k 31.10.2007. Současně schvaluje sjednanou pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,95 % p.a. a formou splácení jistiny úvěru pravidelnými měsíčními splátka- mi ve výši 408 tis. Kč.
7/ Půjčky z FRB - panu Pavlu Kubištovi ve výši 140 000,- Kč a panu Jaroslavu Adlofovi ve výši 50 000,- Kč.
8/ Zrušení předkupního práva na poz.parc.č. 625/12 pro město Hořice.
9/ Prodej částí parcel - 415/5, 415/1, 2401/1, 2401/2, 415/2, 2402,1032,1033, 2472, 2472/3, 1054/1, 1054/4 a 1029/3 v k.ú. Hořice.
10/ Směnu části poz.parc.č. 251/13 a části poz.parc.č. 44/2 za část poz.parc.č. 33/1 v k.ú.Libonice.
11/ Převod pozemků mezi městem Hořice a Královéhradeckým krajem - město převede na kraj MK část ul.ČSA od křižovatky Sladkovského po křižovatku nám.Jiřího z Poděbrad a převod z kraje na město - část ulice Husova od křižovatky ul.Žižkova po křižovatku ul. Havlíčkova.
12/ Koupě části poz.parc.č. 1029/10.

MěZ bere na vědomí:

1/ Plnění usnesení č.1 ze dne 16.12.2003.
2/ Zprávy organizačních složek města - Pečovatelská služba, Městská policie, Městská knihovna a Městské muzeum - za rok 2002.
3/ Zprávy o činnosti odborů Městského úřadu Hořice za rok 2002.
4/ Zprávu o činnosti Spolku rodáků a přátel města Hořice v Praze v roce 2002.
5/ Stav investičních akcí dle rozpočtu města za rok 2002 ke dni 31.12.2002.
6/ Seznam investičních akcí prováděných v současné době.

MěZ ukládá:

1/ Starostovi - projednat s velitelem MěP - zveřejnění jmen strážníků a jejich obvodů v HON a projednat zahájení činnosti těchto strážníků ve věci pořádku ve svých obvodech.
2/ Starostovi - zadat stavební komisi zpracovat 3.dodatek územního plánu a předložit na příštím jednání zastupitelstva.
3/ Starostovi - zajistit vypracování nové vyhlášky o nájmu z nebytových prostor.
4/ Starostovi - jednat se sportovní komisí a Spolkem rodáků na přípravě akce 140 let sportování v Hořicích.
5/ Starostovi - předat předsedovi kontrolního výboru ing.Šedivému zápisy z jednání MěZ a usnesení z jednání rady za minulé volební období.
6/ Starostovi - na příští jednání zastupitelstva připravit zprávu o soudních sporech, které vede město.