Hořicko - Úřady - Jak to bude se sportovci? Pátek 24. května 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Jak to bude se sportovci?

Zápis č. 1 z ustavujícího jednání sportovní komise ze dne 8.1.2003 

1/ Složení komise 

Martin Sodomek (v nepřítomnosti) a Karel Křovina -oba AMK, Ing. František Doležal- TJ JISKRA, Zdeněk Tomášek- TJ START, Josef Lindauer – hala při SPŠ Gymnázia, vyzvat jednoho zástupce za SOKOL,  pracovník MěÚ pověřený činností spojenou s granty a Zdeněk Lhota – člen městského zastupitelstva a rady jako předseda. 

     Ustanovená komise není v žádném případě  chápána jako jakkoliv uzavřený celek. Vyskytnou-li se po  praktické stránce jakékoliv důvody,  pro které by bylo vhodné složení  upravit či rozšířit, je  možné operativně provádět změny.

     Současně,  bude-li to v zájmu věci, je možné  do komise  zvát kohokoliv, kdo může přispět k doplnění  projednávaných témat. Rovněž tak za účelem předkládání nových námětů. 

2/ Vyhodnocení stávající činnosti a její stanovení s výhledem na čtyřleté období  

·        Nadále pokračovat:
-        
ve spolupráci s radou města jako pracovně poradní orgán, se zajištěním zpětné vazby
-        
ve výměně informací a zkušeností při řízení a organizaci v jednotlivých sportovně tělovýchovných organizacích
-        
v celkové koordinaci jednotlivých subjektů s cílem tvorby nabídky vyžití pro co nejširší registrovanou, ale i neregistrovanou veřejnost
-        
ve vyhledávání vhodných forem k prezentaci a propagaci jednotlivých spolků, jimi pořádaných akcí a jejich prostřednictvím účinné propagace celého města
-        
v grantovém programu dle stanoveného postupu, tzn. prostřednictvím vedoucích zástupců spolků ve stanovených termínech přes podatelnu do sportovní komise s doporučujícím způsobem čerpání k radě a městskému zastupitelstvu s právem rozhodujícím
-        
v předkládání námětů a iniciativ posunující hranice stávajícího vyžití i mimo stávající spolky se zaměřením na děti a mládež a rozšíření nepokrytých volnočasových aktivit          

·        Ve středně dlouhém výhledu:
-        
vypracovat, případně průběžně doplňovat přehled provozně-investičních a rozvojových potřeb s možností podpory a finančního čerpání z rozpočtu města, mapování podpůrných možností z mimoměstských zdrojů se zaměřením na veřejně přístupná hřiště a hřiště pro děti a mládež
-        
postupně zavést kalendáře všech významných sportovně společenských akcí s informovaností v ročních a jednoměsíčních intervalech, vytipovat způsoby jejich prezentace, neopomenout informace o celkových možnostech jakékoliv tělovýchovné, sportovní a volnočasové nabídky
-        
se vzestupnou popularizací vytvořit a vyhlásit soutěž o nejúspěšnější sportovce, trenéry a oddíly roku města Hořic
-        
iniciovat průběžné zveřejňování čerpání z Fondu na podporu sportu a tělovýchovných aktivit
-        
iniciovat sportovní soutěž pro hořické školy ( podmíněno zájmem o organizaci a vlastní realizaci z řad kantorů)  

·        Aktuálně: 
-        
doporučuje iniciovat seznamovací návštěvy rady, případně zastupitelstva  města ve všech sportovně tělovýchovných organizacích na území města
-        
vypracovat, případně průběžně doplňovat přehled provozně-investičních a rozvojových potřeb s možností podpory a finančního čerpání z rozpočtu města, mapování podpůrných možností z mimoměstských zdrojů, protidrogových programů  se zaměřením na veřejně přístupná hřiště a hřiště pro děti a mládež 
-        
doporučuje naplnit Fond na podporu sportovně společenských a tělovýchovných aktivit pro rok 2003 částkou ve výši alespoň 1 100 000,- Kč
-        
dále doporučuje v názvosloví  od sebe oddělit položku na sportovní a tělovýchovné volnočasové aktivity od ostatní zájmové činnosti při přípravě rozpočtu města
-        
upozorňuje na  první  z termínů pro  žádosti o granty s datem  31.3, dalšími termíny jsou 30.6 a 30.9.2003 
-        
vytipovat  lokality s vhodnými podmínkami pro každoroční provoz přírodního /umělého/ ledu
-        
opětovně mapovat a iniciovat výstavby nových a rekonstrukce stávajících hřišť pro děti a mládež, iniciovat program jedno hřiště ročně
-        
ve spolupráci s AMK, ÚAMK a Besip Praha  zahájit práce na výstavbu dopravního hřiště v jeho areálu
-        
stanovuje předběžné postupy a termíny pro průběžné naplňování výše uvedených cílů a úkolů  

·        SK zpětně oceňuje
-    zřízení grantového Fondu na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit

-        
probíhající dvouetapovou výstavbu kuželny s sguashem a bazénu se saunou
-        
podporu při výstavbě sportovní haly s horolezeckou stěnou při SPŠ Gymnázium
-        
předchozí spolupráci na všech společných programech s přáním v této spolupráci nadále pokračovat a dále ji rozvíjet  

     Přehled úkolů a činností byl veden se snahou o co nejucelenější představu s komplexním výhledem. Cílem by mělo být jejich postupné a bezezbytkové naplnění.

     Na druhou stranu, hlavním cílem by měla být pružnost a operativnost. Vyskytnou-li se v běhu času nové přesvědčivější náměty, je  třeba předložené představy chápat jako rámcové.  

     Zapsal: Zdeněk Lhota