Hořicko - Úřady - Zápis z jednání komise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu Neděle 28. května 2023 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
26.2.2003 - Městský úřad
Zápis z jednání komise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu

Přítomni:
Jan Sezima, Mgr. Václav Bukač, Mgr. Hana Richtermocová, PhDr. Oldřiška Tomíčková, ak. Soch. Dagmar Štepánková, Mgr. Jan Petera, Ing. Jan Vaníček, Šárka Kobrová, František Tomášek, Michaela Bekrová

Omluveni:
Mgr. Jan Bílek, Zdena Vaškovová

Program:

1. Zahájení a představení referentky odboru školství a kultury MěÚ v Hořicích Šárky Kobrové 
2. Seznámení s jednáním rady města ze dne 27. ledna 2003 (Jan Sezima)
3. Informace o možnosti dalších oprav varhan v hořickém kostelu Narození Panny Marie. (Jan Sezima)
4. Vysvětlení spoluúčasti města na financování připravované knihy o sochařském symposiu (F.Tomášek, J.Sezima) 
5. Diskuse nad již zpracovanou studií sochařského parku U sv. Gotharda ( F.Tomášek, J.Sezima, Mgr.V. Bukač)
6. Možnosti prezentace města na veletrzích (F.Tomášek, Mgr. J. Petera, M. Bekrová)
7. Diskuse o činnosti Obecně prospěšné společnosti pro rozvoj cestovního ruchu, o současných cyklotrasách a připravovaných naučných stezkach. (F. Tomášek, Mgr. J. Petera)
8. Návrh rozpočtu v oblasti cestovního ruchu pro rok 2003 (M.Bekrová, J.Sezima, členové komise)
9. Informace o Hořickém Staročeském jarmarku a Adventním trhu (M.Bekrová, J.Sezima)


Schůzi zahájil a řídil její předseda Jan Sezima, zapisovala Šárka Kobrová, ověřovatelem zápisu zvolen Mgr Václav Bukač.

1. Zahájení a představení referentky odboru školství a kultury MěÚ v Hořicích Šárky Kobrové 
Jan Sezima přivítal všechny členy a představil jim referentku odboru školství a kultury Šárku Kobrovou, která byla zvolena též zapisovatelkou jednání Komise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu Rady města Hořice.

2. Seznámení s jednáním rady města ze dne 27. ledna 2003 (Jan Sezima)
Pan Jan Sezima poskytl členům informace z jednání rady města a dal jim prostor pro jejich dotazy a připomínky. Informace se především týkaly grantových programů města.

3. Informace o možnosti dalších oprav varhan v hořickém kostelu Narození Panny Marie. (Jan Sezima)
Oprava varhan v barokním kostelu Narození Panny Marie: Zatím byla dokončena první etapa oprav a uhrazeno 150 tisíc korun. V plánu jsou další dvě etapy. Dle informace p. faráře Depy se rýsuje možnost získat prostředky na další etapu opravy. Finance na dokončení opravy je třeba získat z grantů.

4. Vysvětlení spoluúčasti města na financování připravované knihy o sochařském symposiu (F.Tomášek, J.Sezima) 
Panem Tomáškem byl vznesen dotaz, týkající se spoluúčasti města na financování připravované knihy o sochařském sympoziu. Jan Sezima vysvětlil, že město vydání publikace podpoří tak, že poskytne vydavateli (SHS) částku 120 tis. Kč, kterou vydavatel vyrovná příslušným počtem hotových výtisků pro potřeby radnice. 

5. Diskuse nad již zpracovanou studií sochařského parku U sv. Gotharda ( F.Tomášek, J.Sezima, Mgr.V. Bukač)

6. Možnosti prezentace města na veletrzích (F.Tomášek, Mgr. J. Petera, M. Bekrová)
Komise se shodla, že prezentace města je nedostačující. Byl podán návrh pro prezentaci Hořic na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze. Prezentace Hořic by mohla být součástí výstavního prostoru Královéhradeckého kraje. 

7. Diskuse o činnosti Obecně prospěšné společnosti pro rozvoj cestovního ruchu, o současných cyklotrasách a připravovaných naučných stezkách. (F. Tomášek, Mgr. J. Petera)

František Tomášek informoval přítomné o nově vznikající organizaci vedené Ing. Machkem, která se snaží zmapovat a koordinovat práci stávajících svazků měst a mikroregionů a doporučil vytvořit návrhy produktů Hořic, využitelných pro zpracování grantů. 
Další diskuse se týkala cyklotras v blízkém okolí Hořic a jejich napojení na trasy celorepublikové. Značení těchto tras je nepřesné a jejich zakreslení v mapách neodpovídá skutečnosti. Bylo by vhodné tyto trasy optimalizovat.

8. Návrh rozpočtu v oblasti cestovního ruchu pro rok 2003 (M.Bekrová, J.Sezima, členové komise)
Komisi byl předložen návrh rozpočtu pro cestovní ruch na rok 2003, který vypracovala Michaela Bekrová. Po projednání jednotlivých položek komise doporučila výrobu následujících propagačních materiálů města :
název materiálu předpokládaná cena
Publikace "Hořice"(jazykové mutace) 60 000,-
Plán města (trhací) 15 000,-
Inform. skl. Masarykovy věže samostatnosti - dotisk 10 000,-
Inform. skl. Sympozium - dotisk 10 000,-
Inform. skl. kostel 25 000,-
Pexeso - dotisk 15 000,-
Turistická známka - město 8 000,-
Turistická známka - MVS 8 000,-
Inform. skl. Smetanových sadů 25 000,-
Inform. skl. vycházky městem 25 000,-
Orientační systém města 25 000,-
Drobné upomínkové předměty (již zadáno) 26 000,-

Další případné materiály budou doporučeny v průběhu roku
Staročeský jarmark + adventní trhy 100 000,-

9. Informace o Hořickém Staročeském jarmarku a Adventním trhu (M.Bekrová, J.Sezima)
Organizováním Hořického jarmarku a Adventních trhů navrhuje komise pověřit Michaelu Bekrovou. Rovněž doporučuje uspořádání Adventních trhů v prostorách DK Koruna.

Usnesení:

Komise bere na vědomí:
- zprávu Jana Sezimy o jednáních Rady města
- o probíhající opravě chrámových varhan
- informaci o záměru vydání knihy o hořických sympoziích
- informaci o poškození balustrády u Daliborky

Komise navrhuje:
- vytvořit návrhy produktů města Hořic pro možné financování z grantů
- projednat s panem Jungem účast Hořic v rámci expozic Královéhradeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu 
- zajistit k připomínkování ,,Strategii cyklotras Královéhradeckého kraje"

Komise doporučuje:
- výrobu propagačních materiálů města dle uvedeného seznamu
- pověřit Michaelu Bekrovou uspořádáním Staročeského jarmarku a Adventního trhu
- uspořádat Adventní trh v DK Koruna
- zahájit práce na rozsáhlejší hořické publikaci 

V Hořicích 19.2.2003

Zapsala Šárka Kobrová
Ověřil Mgr. Václav Bukač