Hořicko - Úřady - Kulturní komise si určila priority Pátek 9. června 2023 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Kulturní komise si určila priority

Zápis z jednání komise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu Rady města Hořice, konané ve středu 2.dubna 2003

Přítomni:
Jan Sezima, Mgr. Václav Bukač, Mgr. Hana Richtermocová, PhDr. Oldřiška Tomíčková, ak. soch. Dagmar Štepánková, Ing. Jan Vaníček, Šárka Kobrová, František Tomášek, Mgr. Jan Bílek, Zdena Vaškovová

Program:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Vyhodnocení podaných žádostí o granty (členové komise)
3. Informace o památkové péči (odb. školství a kultury, členové)

ad 1)
Schůzi zahájil a řídil její předseda Jan Sezima, zapisovatelkou byla zvolena Šárka Kobrová a ověřovatelkou zápisu PhDr. Oldřiška Tomíčková.

ad 2)
V rozpočtu města je zahrnuto celkem 500 tisíc Kč pro tvorbu fondu podpory kultury - granty. Komise navrhuje rozdělit v prvním kole cca 400 tisíc Kč. Zbylé finance budou rozděleny v dalších termínech - k 30.6. a 30.9. letošního roku.

Následovala kontrola podaných žádostí - zda korespondují s vypsanými okruhy. Došlo k úplnému vyřazení celkem čtyř žádostí, neboť nesplňovaly podmínky vypsaných grantových okruhů.

Komise se také shodla na tom, že by bylo vhodné navýšit cca o 200 tisíc Kč částku určenou na granty v oblasti kultury vzhledem k vysokému zájmu a chystaným aktivitám v této oblasti.

Radě města byl předložen seznam žádostí pro přidělení grantů. Rada rozhodne na svých nejbližších zasedáních.

ad 3)
  V rozpočtu města Hořice je zahrnuto 925 000,- Kč pro údržbu kulturních památek, z čehož je již stanovena částka
425 000,- Kč na další etapu opravy Mariánského sloupu. Pro využití zbývající částky byl zpracován pracovnicí odboru školství a kultury Šárkou Kobrovou souhrnný seznam všech památek v katastru Hořic a podána informace o jejich současném stavu.
  Předložený seznam obsahuje soupis všech těchto památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek i ty které v tomto seznamu zapsány nejsou. Součástí tabulky je jejich přesné umístění, autor, signatura, rok kdy probíhalo jejich restaurování a zhodnocení jejich současného stavu. Přílohou seznamu je i fotodokumentace, která zachycuje nejohroženější památky v Hořicích a blízkém okolí.

Po projednání této otázky se komise shodla, že doporučí upřednostnit restaurování památek, které jsou zapsány v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a dále dle finančních možností postupovat podle uvedeného pořadí a důležitosti:
1. ohradní zeď se souborem soch - balustráda SPŠK, ul. Husova (památka zapsaná v ÚSKP ČR)
2. sousoší "Ptačí studánka" - Smetanovy sady (památka zapsaná v ÚSKP ČR)
3. socha sv. František Xaver - Chlum, náves (v seznamu ÚSKP ČR není)
4. oprava balustrády u ZŠ Daliborka
5. Krakonoš - Smetanovy sady, úprava okolí sochy (památka zapsaná v ÚSKP ČR)

V dalším jednání byla prodiskutována následující témata:
- Bazén, který je součástí sochy M.Jana Husa (v seznamu ÚSKP).
    Pro úpravu tohoto bazénu je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci.
- Sv. Florián
Pro záchranu této kulturní památky (v seznamu ÚSKP ČR) je nutné provést její repliku. Projednání tohoto záměru s farářem A. Depou je nezbytné a velmi aktuální.
- Zpřístupnění věže místního kostela
Toto téma je nutné dořešit. Padly zde pouze návrhy na využití místnosti ve věži. Komise doporučila, provedení obhlídky schodišťové konstrukce a zhodnocení jejího stavu a celého prostoru.
- Riegerovy sady
Projekt úpravy sochařského parku, zpracovaný v minulosti arch. Kerelem je třeba aktualizovat v souladu se schválenou druhou změnou územního plánu.

Usnesení:
Komise bere na vědomí:
- soupis všech podaných grantů v oblasti kultury
- soupis "Sochy, sousoší, pomníky a reliéfy"
- ústřední seznam nemovitých kulturních památek, na území Hořic, obce s rozšířenou působností

Komise doporučuje Radě města:
- přidělení grantů dle výše uvedené tabulky
- navrhnout systém pro přidělování případných finančních příspěvků na školní zahraniční zájezdy
- zvážit možnost navýšení fondu podpory kultury cca o 200 000,- Kč, vzhledem k vysokému zájmu o granty a chystaným aktivitám v oblasti kultury
- zajistit restaurování památek v následujícím pořadí: ohradní zeď se souborem soch - balustráda SPŠK, ul. Husova, sousoší "Ptačí studánka" - Smetanovy sady, socha sv. František Xaver - Chlum, náves, oprava balustrády u ZŠ Daliborka a úpravu prostoru kolem sochy Krakonoše - Smetanovy sady,
- dokončit a aktualizovat projekt Riegerových sadů, zpracovaný Arch. Kerelem, v souladu s druhou změnou územního plánu
- zpracování projektu pro opravu a zprovoznění bazénu u sochy M. Jana Husa
- projednat zpřístupnění věže místního kostela


Zapsala: Šárka Kobrová
Ověřila: PhDr. Oldřiška Tomíčková